Regeling bijzonder verlof voor kinderen

Als ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd schriftelijk bij de directie aangevraagd te worden. De directie kan op basis van de leerplichtwet in de volgende gevallen extra verlof toekennen:

  • Eén keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders aantoonbaar vanwege hun beroep (bijv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere schoolvakanties weg kunnen. Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De directeur moet bij dit soort verlof altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente één dag verlof, buiten de gemeente twee dagen.
  • Voor het bijwonen van een huwelijk in de familie. Richtlijn: Eén dag verlof.
  • Bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: Afhankelijk van wat noodzakelijk is.
  • Bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: Verlof op de dag van het feest.

Dit betekent dat geen verlof gegeven kan worden voor:

  • Een tweede, derde of vierde vakantie,
  • Op wintersport gaan buiten de schoolvakantie (ook niet een middagje weg om de drukte voor te zijn),
  • Het bezoeken van een pretpark buiten schoolverband,
  • Een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres vertrekken,
  • Een lang weekend, waarbij de vrijdag of de maandag vrij gevraagd wordt.

Ouders, die menen een beroep te kunnen doen op dit artikel in de leerplichtwet, kunnen een schriftelijk verzoek tot afwezigheid indienen bij de directie van de school. Het benodigde aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de administratie. Een dergelijk verzoek moet (behoudens onvoorziene omstandigheden) 3 weken van te voren schriftelijk met toelichting worden ingediend, opdat de administratie van de school in overleg kan treden met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Een eventuele toewijzing van dit verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk na dit overleg schriftelijk van de directie.

De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplicht- ambtenaar. Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te houden en dat willen we ook. Daarom is ons dringend verzoek aan de ouders: Vraag geen vrij aan wanneer we dat toch niet toe mogen staan!