Ouderraad

Wat doen wij?

De ouderraad streeft naar een goede relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad en school en heeft als doel te ondersteunen en adviseren bij de organisatie van diverse activiteiten behoeve van de leerlingen. De ouderraad organiseert en begeleidt, vaak in samenwerking met de leerkrachten, een aantal activiteiten. Jaarlijks komt de OR ongeveer zes keer bij elkaar om de activiteiten te bespreken, een lid van de MR woont deze vergaderingen bij. Verder komen de verschillende commissies, bestaande uit leden van de OR en van het schoolteam, bij elkaar om de voorbereiding van activiteiten te bespreken en uit te voeren. Hierbij valt te denken aan Griffioendag, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, voorleeswedstrijd, voorleesontbijt, afscheid groep 8, sportdag, etc. De OR levert meestal een financiële bijdrage en vaak ook verschillende hand- en spandiensten tijdens de activiteiten.
Ook brengt de ouderraad, gevraagd of uit eigen beweging, advies uit aan school en de MR over aangelegenheden die de ouders aangaan.

Bekijk hier het jaarverslag van 2019-2020

Hoe betaalt u de ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt €18,- per kind. Dit bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL72RABO0142580708 ten name van “Ouderraad De Griffioen”, graag met vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren). Gedurende het schooljaar wordt er, indien noodzakelijk, een reminder gestuurd mocht de vrijwillige ouderbijdrage onverhoopt niet ontvangen zijn.

Wie zijn zij?

De Ouderraad bestaat uit minimaal 6 ouders van leerlingen van Basisschool de Griffioen. In schooljaar 2020-2021 is de OR als volgt samengesteld: 

 

Dagelijks bestuur OR:

  • Voorzitter: Natalie van Poppel
  • Penningmeester: Veerle Hagen en Elise Vissers
  • Secretaris: Sandra Stoffelen en Tanja Crul

 

OR-leden:

  • Daniëlla Noordman
  • Marjolein Janssen
  • Chantal Wijnen
  • Audrey Damen
  • Mira Oostvogels
  • Monique Machielsen
  • Inge Schillemans

Waar vindt u ons?

De OR is te bereiken via kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl. Er hangt naast de deur van de lerarenkamer de OR-brievenbus. Deze brievenbus is uiteraard bedoeld voor post aan de OR en dient tevens als ideeënbus. Alle leuke, goede en nuttige ideeën zijn van harte welkom. De eerste nieuwsbrief van de ouderraad in het schooljaar 2020-2021 vindt u hier.

Notulen

Wanneer vergadert de ouderraad?

Wij vergaderen in het schooljaar 2020-2021 op de volgende data:

woensdag 16 september 2020 (ALV)

woensdag 18 november 2020

woensdag 13 januari 2021

donderdag 18 maart 2021

maandag 17 mei 2021

dinsdag 29 juni 2021