Medezeggenschapsraad

Wat is en doet de MR?

Net als op alle basisscholen in Nederland heeft ook de Griffioen een medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd. In de MR hebben zowel ouders als leerkrachten zitting. Zowel de ouder- als personeelsgeleding bestaat uit 5 personen. Eens in de twee jaar vinden er verkiezingen plaats voor de helft van het aantal leden van de MR.

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van de school over een aantal beleidszaken. Verder heeft de MR een controlerende taak ten aanzien van bijvoorbeeld de financiën van de school en het uitvoeren van verschillende protocollen. Daarnaast kan de MR stimulerend werken om langlopende of in de vergetelheid geraakte zaken nieuw leven in te blazen. Het schoolbestuur of de directie is verplicht om bij een aantal aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld het vakantierooster of een wijziging van het beleid, advies of instemming te vragen aan de MR.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar op enkele uitzonderingen na. Wilt u een keer een vergadering bijwonen, meldt u zich dan bij de secretaris van de MR. Ieder schooljaar legt de MR verantwoording af naar alle ouders en leerkrachten in de vorm van een jaarverslag.

 

Wij horen graag uw mening!

De MR vindt het belangrijk om daadwerkelijk medezeggenschap te kunnen uitoefenen namens de leerkrachten en ouders van De Griffioen. Bij de leerkrachten is dit goed te regelen, maar hoe kunnen we zo’n 500 ouders/ouderparen vertegenwoordigen? Via berichten in de nieuwsbrief, proberen wij u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Andersom stellen wij het zeer op prijs, wanneer u uw mening laat horen over de dingen waar wij mee bezig zijn. Ook wanneer u als ouder andere onderwerpen door de MR met de directie besproken wilt zien, vernemen we dat graag van u. Bij voorkeur stuurt u een e-mail naar kbsdegriffioen_mr@inos.nl.

 

De leden van de MR

De Medezeggenschapsraad van BS De Griffioen bestaat uit 10 leden: 5 leden als vertegenwoordigers van ouders en 5 leden als vertegenwoordigers van personeel.

Vanaf augustus 2018 heeft de MR de volgende bezetting:

Ouders:

  • Ludy Buijsse (voorzitter)
  • Susanne van Dongen
  • Marieke Kavelaars
  • Colette Mathijssen
  • Peter Wijninga

Personeel:

  • Sander van den Berg (secretaris)
  • Wilma den Baars
  • Hedy De Smet
  • Evelien Naber
  • Lisette Kleemans

Notulen en jaarverslagen

Medezeggenschapsstatuut en reglement voor GMR en MR jan2017