Klachtenregeling

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat weleens wat mis. Dat willen we graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Klachtenregeling INOS’ die op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Gesprek met de leerkracht en de betrokken medewerker; een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat uw probleem of uw klacht is, wat u verwacht en wat u zelf heeft gedaan om het probleem of de klacht op te lossen. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt.
  2. De directeur van de school; als dit gesprek niet tot een passende oplossing leidt, kunt u in gesprek gaan met de directeur van de school. De directeur kan als verantwoordelijke van de school een beslissing nemen in een conflict.
  3. De interne vertrouwenspersoon; elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht of in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken.
  4. Het College van Bestuur; als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda / tel. 076-5611688). Het College van Bestuur kan de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing over hoe verder te handelen.
  5. De landelijke klachtencommissie; als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl ).
  6. De inspectie van het onderwijs; u kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl ). De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek gaan met de school zelf.

Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken. Zo bespreken de MR en OR wel klachten over het beleid van de school. Zij bespreken geen individuele klachten over personen, maar vooraf of er beleid moet komen of moet worden aangepast.

Externe vertrouwenspersoon INOS

Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost.

Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

De externe vertrouwenspersoon voor INOS is:

Mevr. Jacqueline Klerkx
Tel: 06 22 34 81 29
​​​​​​​
jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

Bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld

Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik of geweld kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (Jacqueline Klerkx: 06-22348129) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.

Als kinderen ergens mee zitten …

Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon. Hij/zij wijst eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp.